Tag Archives: ورزش

ورزش و فرمول ۲۰/۲۰/۲۰

صبح زود به دره‌گاهان تفت رفتیم. از ابتدای مسیر تا رسیدن به پای کوه پیاده رفتیم. هوای عالی. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود. نفسمان چاق شد. تنفس عمیق و تازه‌شدن جان و روح. بعد از آن در اداره جلسه‌ای با حضور تمام کارکنان برگزار شد. از قدردانی شروع شد و در ادامه ایرادها و دغدغه‌ها […]

ورزش برای یادگیری

در هفته چند ساعت ورزش‌ می‌کنید؟ آیا برنامه منظم و ثابت هفتگی برای ورزش‌کردن دارید؟ آخرین مرتبه‌ای که ورزش کرده‌اید، چه زمانی بوده است؟ جان مدینا در کتاب ارزشمندش با عنوان «قدرت مغز»، دوازده قانون برای افزایش قدرت مغز و تقویت عملکرد آن مطرح کرده است. نخستین قانون ذکرشده اینست: قدرت مغز با ورزش و […]