Tag Archives: واقعیت

واقعیت؛ کتابی از جنس تلنگر و شگفتی

factfulness

دنیای جدید، دنیای پیشرفت است یا دنیای پس‌رفت؟! به سمت بهترشدن پیش می‌رویم یا بدترشدن؟! اوضاع‌واحوال جهان رو به بهبودی است یا رو به خرابی؟! دنیا برای خیلی‌ها و از نظر خیلی‌ها دنیای جنگ و دلهره و عذاب و سختی است. از نظر بسیاری از مردم، دنیا در حال پیرترشدن است و استرس و مرگ‌ومیر […]