Tag Archives: رمزارز

بیست نکته‌ای که امروز یاد گرفتم

۱ امروز یاد گرفتم که هر موقع شروع کردی، مهم نیست. مهم این است شروع کنی ۲ امروز یاد گرفتم که سودوکو برای فعال‌سازی و پویایی مغز مؤثر است ۳ امروز یاد گرفتم که برنامه‌ریزی ذهنی‌ام را روی کاغذ هم بیاورم ۴ امروز یاد گرفتم که هر چه در طی روز یاد می‌گیرم، با مخاطبانم […]